Bestuursdialogen

In de periode 2018-2020 is er vanuit Unita met alle schoolbesturen een dialoog gevoerd over de samenwerking en in welke mate gebruikt wordt gemaakt van de ondersteuning door Unita.

Wat maken we op uit de eerste ronde?
Het valt op, dat de gesprekken door de vertegenwoordigers van Unita zonder uitzondering als positief worden ervaren. De besturen hadden zich voorbereid op de dialoog. Geen enkele keer werd een bestuur aangetroffen ‘dat het nu eindelijk eens ging zeggen.’ Integendeel, veelvuldig werd ongevraagd waardering uitgesproken voor Unita. In het bijzonder voor het feit dat Unita snel en direct beschikbaar is ‘als de zeeën hoog gaan,’ Bijv. als het door de ingewikkeldheid van de problematiek van de leerling of door moeizame verhoudingen tussen school/bestuur en ouders onmogelijk is geworden zelf een oplossing te vinden. De directeur-bestuurder ontving regelmatig waardering voor zijn persoonlijke interventies in de meest complexe, vastgelopen situaties. De benadering van Unita werd enkele malen als volgt positief getypeerd: ’we hebben het gevoel dat het bij Unita in de eerste plaats gaat om het kind.’

De bedoeling, de inhoud en de sfeer van de dialogen maakten het mogelijk dat alle door besturen relevant geachte onderwerpen werden ingebracht en besproken. Vanuit dat vertrekpunt is het interessant na te gaan welke onderwerpen niet zijn genoemd, omdat die kennelijk geen vragen of kritische opmerkingen oproepen. De – met enige voorzichtigheid – te trekken conclusie luidt, dat de manier waarop Unita de extra ondersteuning heeft ingericht geen vragen oproept en als een vanzelfsprekendheid wordt geaccepteerd. De voorzieningen die binnen het hybride model beschikbaar zijn, zoals de expertisepool, vde oorzieningen voor SBO en SO en de verschillende arrangementen worden een aantal malen expliciet benoemd als nuttig en ondersteunend. Er zijn weinig vragen over de middelen die de besturen zelf ontvangen om invulling te geven aan de extra ondersteuning. Er is wel een enkele vraag over de ongewogen toedeling van de middelen voor de basisondersteuning.

De tweede ronde is in het voorjaar van 2021 gestart. Dan komen we terug op de afspraken uit de eerste ronde en gaan we graag in gesprek met de schoolbesturen over hun ambities op het gebied van passend onderwijs in onze regio.