Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling over aan de schoolbesturen. Dit is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet via een Bestuursaanvraag, een Groeidocument en een MDO aangetoond worden dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt.

Unita draagt aan alle schoolbesturen/ scholen een bedrag per leerling over voor de basisondersteuning in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast is voor een ondersteuningsbehoefte van leerlingen die de basisondersteuning overstijgt het Arrangement Plus ontwikkeld. Het bestuur vraagt dit Arrangement-Plus aan middels het formulier “Bestuursaanvraag Arrangement Plus”, omdat zonder akkoord van het schoolbestuur dit arrangement niet kan worden verleend.

Groeidocument

 • De hulpvraag is helder in het Groeidocument geformuleerd.
 • De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning;
 • Het betreft een meervoudige, complexe ondersteuningsvraag of een zware, enkelvoudige ondersteuningsvraag;
 • Bestuursaanvraag Arrangement Plus is bij het Loket ingediend via het Groeidocument.

MDO

 • In het MDO is de conclusie getrokken dat de basisschool voor de leerling de meest passende plek is;
 • Er is consensus over de passendheid van het arrangement bij schoolbestuur, directie, IB, leerkracht, ouders en expert(s) van Unita;
 • In het MDO traject worden omschrijving, duur en heldere doelen gesteld via de SMART-methodiek
 • Als een bestaand arrangement kan worden gecombineerd voor meerdere zorgleerlingen heeft dit de voorkeur en wordt geen nieuw aanvullend arrangement toegekend.
 • De IB-er (niet de Traject Begeleider) stuurt de extra-ondersteuner inhoudelijk aan.

Evaluatie

 • In het MDO wordt na afloop het Arrangement Plus inhoudelijk geëvalueerd. Deze op schrift gestelde evaluatie dient  als bijlage in het Groeidocument te worden geplaatst, onder vermelding van Evaluatie Arrangement Plus. De financiële verantwoording door het Bestuur kan rechtstreeks aan ankie.van.der.wal@swvunita.nl worden gemaild.
 • Een eventuele vervolgaanvraag Arrangement Plus (dus voor dezelfde leerling), volgt dezelfde stappen als een nieuwe aanvraag. Deze kan pas door het Loket worden besproken als de inhoudelijke evaluatie van de voorgaande periode als bijlage in het Groeidocument is geplaatst.
 • Unita kan een tussenevaluatie vragen.

Financiën

 • Voorafgaand aan de start van het Arrangement Plus geeft het schoolbestuur een overzicht van de reële kosten en moet Unita een schriftelijk akkoord hebben gegeven.
 • De uiteindelijke bijdrage van Unita is nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten.
 • De verantwoording aan Unita van de totale kosten (100%) van het arrangement ligt na afloop van het arrangement bij het schoolbestuur
 • Het deel dat Unita bijdraagt wordt na afloop en evaluatie aan het schoolbestuur overgemaakt. Er kan niet meer in rekening worden gebracht dan waarvoor Unita een schriftelijk akkoord heeft gegeven.
 • Dit arrangement is voor de afgesproken duur, maar in principe maximaal tot einde schooljaar;
 • Indien het arrangement niet meer wordt uitgevoerd voor de leerling (bijvoorbeeld bij vertrek naar een andere school) vervalt het resterende bedrag van het arrangement;
 • Stopzetting van het Arrangement Plus en vertrek van de betrokken leerling moet middels de eindevaluatie worden gemeld aan Unita.