Op 17 april jl. werd het rapport “De Staat van het Onderwijs” gepresenteerd door de inspectie van het Onderwijs. Een aantal collega’s van Unita was hier live bij.

In de media lazen we vooral de zorgen en onvoldoendes. De inspectie probeerde tijdens de presentatie echter ook veel aandacht te geven aan de goede voorbeelden. Er zijn inderdaad te veel scholen die onvoldoende scoren. Maar er zijn ook scholen die het juist heel goed doen.

Het positieve verschil
Volgens de Inspectie doen gemiddeldes dan ook geen recht aan de verschillen in het onderwijs. Het verhaal van de Staat van het onderwijs is een medaille met twee kanten. Er zijn namelijk ook veel scholen en opleidingen waar het op eigen kracht lukt. Deze scholen hebben het onderwijs van de basisvaardigheden op orde, hebben weinig leraren te kort, dragen zorg voor kansengelijkheid, bieden kwetsbare leerlingen extra ondersteuning, hebben aandacht voor het welbevinden van leerlingen en studenten en bieden kansen op goede doorstroom van hbo naar wo. Er zijn scholen en opleidingen die ertoe doen voor leerlingen en studenten en zij maken het positieve verschil, ook in wijken waar dit niet vanzelfsprekend is. De verhalen en ervaringen liggen voor het oprapen. We zouden meer moeten kijken naar deze goede voorbeelden en meer van elkaar moeten leren.

In ons samenwerkingsverband werken we met een Expertisepool waarin de trajectbegeleiders op verschillende scholen komen. We ontmoeten elkaar op netwerkbijeenkomsten en kunnen met collega’s van verschillende scholen trainingen volgen via het professionaliseringsplatform Gameeleon. Op deze manier komen leerkrachten en intern begeleiders in contact met collega’s van andere scholen, dat kan het leren van elkaars goede voorbeelden versterken.

Drie onderwerpen extra uitgelicht
Hieronder lichten we drie onderwerpen uit het inspectierapport toe die binnen ons samenwerkingsverband van belang zijn: werken vanuit onderwijsbehoeften, ontwikkelingsperspectiefplannen en hoorrecht voor kinderen.

Onderwijsbehoeften
Inspectie ziet dat er in klassen nog te veel wordt gehandeld vanuit het gemiddelde. Het zicht op de individuele leerling en op diens hulpvraag ontbreekt en dat is niet effectief. Om goed onderwijs aan alle leerlingen te bieden is het belangrijk om goed zicht te hebben op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het handelingsgericht werken zoals dat in onze regio vrij sterk wordt ingezet past hier goed bij. Hierbij is het van belang om zicht te hebben op alle leerlingen in de groep en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen. Samenwerkingsverband Unita probeert hierin te ondersteunen met de inzet van expertise op scholen, en ook door diverse arrangementen die kunnen worden ingezet. Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben.

Passend onderwijs
Met betrekking tot Passend Onderwijs constateert de inspectie dat de kwaliteit van plannen, de uitvoering van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en ook de evaluatie van extra ondersteuning beter moet. Vaak voldoen OPP’s niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast hebben te weinig leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een OPP.

Met name concretere doelen en een betere evaluatie van de extra ondersteuning zijn van belang. Naarmate plannen van betere kwaliteit zijn, neemt de kwaliteit van de uitvoering ook toe. Wanneer concretere doelen gesteld worden, is evaluatie van de geboden ondersteuning ook makkelijker. Goed nieuws is dat ouders heel tevreden zijn over de geboden hulp aan hun kind. In onze regio zijn niet alleen ouders maar ook scholen heel tevreden over de inzet van het samenwerkingsverband.

Hoorrecht
De betrokkenheid van leerlingen bij hun plan voor extra ondersteuning kan beter. Vaak wordt wel besproken dat extra ondersteuning geboden wordt maar is er slechts in beperkte mate inspraak. Binnen het handelingsgericht werken is het hoorrecht van het kind een belangrijk aspect. In ieder traject bij het Loket wordt gevraagd naar een kindgesprek. In de handreiking voor verrijking is dit expliciet uitgewerkt. We zien hiervan al mooie voorbeelden, en onderschrijven het belang van het betrekken van kinderen bij hun eigen ondersteuning binnen ons samenwerkingsverband.

Al met al drie onderwerpen waar wij als samenwerkingsverband al veel aandacht aan besteden. Uiteraard met als hoofddoel: “Samenwerken aan een passende plek voor elk kind”

Kijk hier voor het complete rapport van de inspectie over de Staat van het Onderwijs.