Afgelopen schooljaren hebben we succesvol gewerkt met een schoolcontactpersoon-Unita per school/bestuur. Komend jaar blijven we werken met schoolcontactpersonen. De wijze waarop de contactpersoon wordt ingezet wordt in onderling overleg afgesproken. Komend schooljaar is de inzet van de schoolcontactpersoon op een school ook beschikbaar voor nieuwe intern begeleiders. En waar het past kunnen meer scholen per bestuur deelnemen.

Het is de bedoeling dat scholen vóór 10 juli via dit formulier aangeven of ze voor het nieuwe schooljaar ook behoefte hebben aan een schoolcontactpersoon en op welk vakgebied de vraag ligt. In het formulier kunnen scholen aangeven onder welke vorm van inzet de hulpvraag valt (A, B, C). Onderaan deze pagina vind je meer informatie over de 3 verschillende vormen van inzet. De informatie uit het formulier gebruiken we zodat we een goede match kunnen maken tussen de expertise van de schoolcontactpersoon en de ondersteuningsvraag. Als je geen behoefte hebt aan een schoolcontactpersoon dan kun je dit ook in het formulier aangeven.

Indien we het formulier niet voor 10 juli ontvangen gaan we ervan uit dat je geen gebruik wilt maken van een schoolcontactperoon. Indien er per bestuur meer vragen zijn zullen we proberen alle vragen te honoreren of te koppelen.

Bij vragen kan je terecht bij jullie huidige schoolcontactpersoon of bij de coördinator schoolcontactpersoon, Nicole Skomorowski via Unita.contactpersoon@swvunita.nl.

Hieronder meer informatie over de 3 verschillende vormen van inzet. Het uitgangspunt daarbij is de HGW driehoek van werken.

Vorm A: Incidenteel (circa 20 uur)

De zorgstructuur en het basisaanbod van de school is op orde.De school krijgt een schoolcontactpersoon toegewezen om incidentele hulpvragen van de intern begeleider te bespreken die te herleiden zijn tot zorgvragen van de school, klas of individuele leerling. Dit kunnen vragen zijn over de aanpak of de route die school kan bewandelen om verder te komen in een proces. Hierbij kan je denken aan:

 • Verkennende consultatie zonder groeidocument/MDO 
 • Sparringpartner intern begeleider
 • Kennis delen van Unita richting school 
 • Info ouderavond voor ouders voorbereiden
 • Extra ondersteuning on the job (leerkracht, startende IB) in werkwijze van en rondom passend onderwijs (N.B. de contactpersoon is er niet om de IBer in te werken in reguliere IB taken) 
 • Ondersteunen bij uitzoeken van zaken die wij nog niet weten (bv. Zorg voor Engelstaligen) 
 • Onafhankelijke helicopterview 
 • SOP bespreken in directie/IB overleg 

Vorm B: Verbetertraject op één thema (circa 30 uur)

De zorgstructuur en het basisaanbod van de school is op orde. De school krijgt een schoolcontactpersoon toegewezen om binnen het basisaanbod van een school een verbeterplan op te gaan stellen. De schoolcontactpersoon is een specialist of expert op het vlak dat de school wil aanpakken of verbeteren. Samen met de intern begeleider (en mogelijk de directeur) ondersteunt de schoolcontactpersoon bij het opstellen en plannen van een verbetertraject. Daarbij denken wij aan:

 • Beter rekenen
 • Beter lezen
 • Doorgaande lijn kleuters naar groep 3
 • Gedrag in de klas
 • Kindgesprekken voeren
 • Beter spellen
 • Buiten spelen met minder conflicten
 • NT2 onderwijs versterken
 • Oudergesprekken voeren

Vorm C: Verbeteren basisondersteuning (circa 40 uur)

De zorgstructuur en het basisaanbod van de school is door omstandigheden minder stabiel. Er zijn bijvoorbeeld veel wisselingen geweest op school of het beleid is aan vernieuwing toe.De school krijgt een schoolcontactpersoon toegewezen die met de intern begeleider en de directeur van de school onderzoekt welke prioriteiten er voor school liggen op het vlak van pedagogisch en didactisch handelen.

Na dit traject heeft de school zicht op de basisondersteuning waarbij een heldere structuur is vastgelegd voor de leerlingenzorg. Hierbij kun je denken aan:

 • De IB-er kent de sociale kaart (jeugdzorg, schoolarts, jeugdconsulent)
 • Er is een jaarplan voor leerlingbesprekingen (met een vervolg)
 • Er worden OPP’s opgesteld voor leerlingen die aanpak boven de basisondersteuning nodig hebben.
 • Er zijn groepsplannen (op basis van Mickey Mouse model)
 • De route en Arrangementen van Unita zijn bekend.
 • Er ligt een SOP waarvan iedereen op school de inhoud kent.