Informatie voor ouders

Uw kind is aangemeld voor een MDO op school. Het MDO is een werkwijze, waarbij we met elkaar bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen: wat gaan we doen, op school en thuis? De bedoeling is dat betrokkenen in een vroeg stadium met elkaar om de tafel gaan: de interne begeleider (IB-er), de leerkracht(en) van uw kind, u als ouders, een trajectbegeleider  (onderwijsdeskun-dige vanuit het samenwerkingsverband) en misschien nog een andere hulpverlener.

Tijdens het MDO gaan we met elkaar in gesprek over uw kind. Wat vindt uw kind leuk en waar is hij/ zij goed in? Wat gaat moeilijk op school en wat gaat juist goed? Wat gaat thuis moeilijk en wat gaat juist goed? Waar liggen kansen? Ons gemeenschappelijke doel is dat uw kind  (weer) met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt, zowel qua leren als qua gedrag. Met elkaar bespreken we wat daarvoor nodig is en  maken we afspraken.

Als ouders kent u uw kind het langste en allerbeste. Daarom is uw informatie belangrijk voor het overleg.

Meer informatie

Ga direct naar:
Download de brochureVoorafgaand aan een MDOTijdens een MDONa het MDO

Wat gebeurt er voorafgaand aan een MDO?

Het digitale Groeidocument wordt door de IB-er met een door u ondertekend toestemmingsformulier aangevraagd bij het Loket van samenwerkingsverband Unita (loket@swvunita.nl).

Ter voorbereiding van het overleg vult u – samen met de IB-er en leerkracht – het digitale Groeidocument in. Wilt u meer informatie over dit Groeidocument, ga dan naar de website van Unita www.swvunita.nl

Uw kind is ook betrokken bij de voorbereiding van het MDO: met hem/ haar wordt de vragenlijst “Zo denk ik erover!” op school ingevuld. Deze kunt u ook vinden op www.swvunita.nl

De IB-er stuurt het digitale Groeidocument naar het Loket en daar wordt – mede op grond van uw vragen en wensen – een onderwijsdeskundige gekozen, die de trajectbegeleider wordt van het MDO-traject. Deze persoon neemt contact op met u en school om een afspraak te maken voor het eerste MDO. Als u wilt dat er nog iemand bij aanwezig is, kunt u dit gerust aangeven. Denk bijvoorbeeld aan een hulpverlener die al bij uw kind of gezin betrokken is of aan een partner, familielid, buurvrouw/ man of vriend(in).

De bespreking wordt georganiseerd door de trajectbegeleider. Hij/ zij zal bij aanvang van de bespreking overleggen wie voorzit en wie notuleert. Informatie uit deze bespreking wordt weer opgenomen in het Groeidocument.

Hoe gaat het tijdens een MDO?

Van te voren: neem het Groeidocument nog even door en neem het mee.

Het overlegt duurt ongeveer 45 minuten tot maximaal een uur.

In het MDO bespreken we het Groeidocument.

Uw inbreng als ouders tijdens de bespreking wordt zeer op prijs gesteld.

Het zou daarom  fijn  zijn als u alvast nadenkt over zaken als: welke vragen heeft u?; waar wilt u als ouders graag een oplossing voor?; wat verwacht u van deze bespreking?; wat wilt u de anderen vertellen?

We proberen de bespreking zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen aan het woord kan komen. Zo kan een ieder – vanuit zijn eigen rol – meekijken, meedoen en meedenken. Samen weten we meer dan apart.

Bij de start van de bespreking verkennen  we eerst ieders vragen en verwachtingen: wat wilt u als ouders met dit overleg bereiken? Met een frisse en open blik bespreken we wat nodig is om tot doelen, onderwijsbehoeften en oplossingen te komen. Wanneer een ieder vanuit zijn/ haar eigen ervaringen en deskundigheid constructief meedenkt, ontstaat een gemeenschappelijk inzicht: aan deze doelen willen we gaan werken, wat kunnen  we zelf en wat hebben we daarvoor nog extra nodig?

We eindigen met duidelijke afspraken: Wie gaat wat, wanneer en hoe doen?

Tenslotte blikken we terug op het overleg: was het voor ieder een prettige bespreking? Zijn onze verwachtingen en doelen uitgekomen, Zijn onze vragen beantwoord? Wat nemen we mee naar een volgend MDO?

Wat gebeurt er na het MDO?

Iedereen gaat aan de slag met de doelen voor leren, werkhouding en/of sociaal gedrag.

Op een volgend MDO wordt de voortgang gemonitord: zitten we op koers? Welke doelen zijn  al behaald en welke nog niet?

Na het laatste MDO ontvangt u een digitale evaluatie, waarin u uw feedback op de werkwijze kunt geven: wat beviel u als ouders goed? Wat zou u een volgende keer anders willen en hoe? Welke tips heeft u voor de trajectbegeleider?

Als u nog meer informatie wenst, dan kunt u de “Beschrijving van de werkwijze in een MDO” lezen. Deze is te vinden op www.swvunita.nl

De school/ kinderpsychologen en orthopedagogen van Unita werken volgens de beroepscodes van hun beroepsvereniging NIP www.psynip.nlen NVO www.nvo.nl.

Als uw kind door één van hen wordt onderzocht, dan bespreekt hij/ zij met u de precieze onderzoeksvragen, de manier waarop deze worden beantwoord en de implicaties van de uitkomsten. Pas nadat u daarvoor mondeling toestemming heeft gegeven, start het onderzoek. De onderzoeker spreekt ook met u af  met wie, wanneer en hoe de uitkomsten van het onderzoek besproken worden: eerst met de ouders en daarna met de school of meteen samen. Daarnaast dienen ouders ermee akkoord te gaan dat school (een deel van ) het verslag van het onderzoek krijgt. Het onderzoeksverslag kan dus pas na toestemming van de ouders als bijlage in het Groeidocument worden opgenomen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot op het MDO!