Vanuit onze taak als Coördinatie Lezen en Spelling voeren we regelmatig gesprekken met intern begeleiders over de extra hulp op ondersteuningsniveau 3 (ON3) voor leerlingen met lees-en/of spellingproblemen. De invulling van ON3 wordt door veel scholen als een uitdaging ervaren en men loopt tegen knelpunten en vragen aan, zoals: 

  • Hoe organiseren we op school 3 x 20 minuten extra ondersteuning? 
  • Hoe zorgen we voor een goede implementatie van de ondersteuning? 
  • Hoe stemmen we goed af met ouders? 
  • Hoe werken we beter samen met de dyslexiebehandelaren van de vergoede zorg? 
  • Hoe bepalen we welk interventieprogramma het beste ingezet kan worden? 

Vanuit Gameeleon starten we daarom volgend schooljaar in samenwerking met Dyslexie Centraal met het verbetertraject ‘Van en met elkaar leren over ON3 binnen een professionele leergemeenschap (PLG)’.

Het verbetertraject bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin we samen aan de slag te gaan om gerichte oplossingen te zoeken en uit te werken voor specifieke knelpunten op het gebied van ON3 die bij jullie op school spelen. 

Tijdens de Netwerkbijeenkomst op donderdag 14 maart a.s. zal het verbetertraject verder worden toegelicht en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.